fbpx

Vergoedingen via de aanvullende verzekering 

Vraag of kijk je polis  na bij de aanvullende verzekering of je in aanmerking komt voor vergoeding.

Therapie vorm : Orthomoleculaire geneeskunde  
Zorgverleners nummer: 90033883
Praktijkcode: 9012873
Naam: Anke Simons
Kosten eerste consult 114  euro
vervolg consult 76 euro

Algemene voorwaarden                                                                 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Anke Simons Natuurgeneeskunde en de cliënt

1.         Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft

afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een

behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

            a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt.

             b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.         De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

            worden beëindigd:

            a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

            b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt

                 afspreken;

            c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

            d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

            overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

            therapeut;

            e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

            competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in

            ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.        De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een

            termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  

            afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.        Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie  

            afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de

            sessie af, tenzij anders afgesproken.

6.        Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe

            overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

7.        Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te

            worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

            wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt 

            ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

8.        De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere

            relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen

            betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

9.        De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden

            alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)

            overhandigd of medegedeeld.

10.     Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van

            het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.

            Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt

            afgesproken uurtarief.

11.     De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van VBAG.

            De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

            met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden.

            De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren

            Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege

            www.tcz.nu

12.     Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de

            therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten

            van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden

            verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde

            aangifte bij de politie worden gedaan.

14.     Anke Simons is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die

            zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel

            doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers

            van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15.     Anke Simons is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan    

            eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de    

            Waalweg 21 2988 CH Ridderkerk, noch voor andere schade ontstaan door

            betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.


Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens 
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 •  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult
 • eerste consult 1 uur 114 euro vervolg consult 45 minuten 76 euro

Praktijknaam: Anke Simons. valt onder de  Alternatieve geneeskunde.

Specialisatie behandeling orthomoleculaire geneeswijze.

kijk je polis na voor gehele of gedeeltelijke vergoeding  zorgwijzer

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html


 Anke Simons | Waalweg 21, 2988 CH Ridderkerk ZH K.v.K 24420922

Registaties: Praktijkcode 9012873 | Zorgverlener  90033883

     VBAG 2.080400 A Orthomoleculaire geneeskunde   |  RBCZ 911728R |  Nuttige info 

>