fbpx

Je Privacy

JE PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen
over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de
huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult